Edukacja

 

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

        Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu to pogram kompleksowych działań diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych, które zmierzają do stworzenia dziecku optymalnych warunków rozwoju. W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania wchodzą:

 • psycholog
 • surdopedagodzy
 • surdologopedzi
 • rehabilitant ruchu
 • konsultacyjnie laryngolog

Cele i zadania w zakresie pomocy rodzinie

 • Indywidualne szkolenie rodziców – dostarczenie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka oraz wskazówek dotyczących sposobów ich zaspokajania.
 • Pomoc rodzicom w przejawianiu realistycznych oczekiwań w stosunku do swojego dziecka, zgodnych z etapem, na jakim znajduje się dziecko i biorących pod uwagę jego możliwości i ograniczenia.
 • Uczenie wybranych metod i technik pracy z dzieckiem poprzez demonstrowanie, modelowanie i aktywny udział rodziców.
 • Informowanie rodziców o bliższych i dalszych celach pracy edukacyjnej z dzieckiem.
 • Wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych i kryzysowych poprzez organizowanie Grup Wsparcia.
 • Stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka poprzez dostarczanie informacji, modelowanie umiejętności i stałe wzmacnianie poczucia kompetencji rodzicielskich.
 • Pomoc rodzicom w wyborze odpowiednich zabawek, sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych.
 • Pomoc w wyborze dalszej drogi edukacji dziecka (przedszkole, szkoła).

Cele i zadania w zakresie pomocy dziecku

 • Diagnoza wielospecjalistycznego zespołu.
 • Cykliczna ocena rozwoju.
 • Stymulacja bądź optymalizacja rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego małego dziecka.
 • Kontakty z rówieśnikami podczas spotkań integracyjnych.
 • Wychowanie słuchowe.

Formy pracy rewalidacyjnej:

 • Wizyty domowe specjalistów.
 • Systemiczne zajęcia dla dzieci na terenie placówki.
 • Szkolenia indywidualne i grupowe dla rodziców dzieci.
 • Warsztaty dla rodzin dzieci na terenie placówki.
 • Imprezy integracyjne.
 • Turnusy rewalidacyjne.
 • Grupy wsparcia dla rodziców.
 • Współpraca z przedszkolami, przedszkolami specjalistycznymi i innymi placówkami, w których znajdują się dzieci objęte wczesną rewalidacją.

Organizacja pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Wadą Słuchu

 • Pierwszym krokiem w chwili zgłoszenia dziecka jest diagnoza wielospecjalistycznego zespołu przeprowadzona na terenie placówki. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz diagnozy układany jest Indywidualny Program Pracy Domowej (IPPD). Program jest tak zaplanowany, aby rodzice mogli go wpleść w codzienne, naturalne sytuacje (program ten jest systematyczne modyfikowany w zależności od potrzeb).
 • Miejscem przeprowadzania działań rewalidacyjnych jest dla dzieci najmłodszych (w miarę możliwości) dom rodzinny dziecka. Dla dzieci 2-6 letnich poszerza się możliwość rozmaitych oddziaływań na terenie placówki.
 •  

 

 • Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie, najrzadziej raz w miesiącu.
 • Czas trwania wizyty – około 2 godzin. Praca podczas wizyty przebiega dwutorowo:Raz w miesiącu odbywają się zajęcia grupowe dla dzieci (w trzech grupach wiekowych)
  • praca z dzieckiem (czas zajęć jest uzależniony od możliwości psychofizycznych dziecka i od jego wieku)
  • praca z rodzicami
 • Co trzy tygodnie odbywają się spotkania Zespołu. Na spotkaniach tych opracowuje się, omawia oraz weryfikuje programy oddziaływań terapeutyczno – rewalidacyjnych dla każdego dziecka.

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

PRZEDSZKOLE

       Przedszkole

Przedszkole

Grupa przedszkolna liczy zazwyczaj do 10 dzieci w przedziale wiekowym  od 3 do 7 roku życia. Pracujemy w godzinach od 7.15 do 15.30. Dziećmi zajmują się zmianowo dwie nauczycielki i pomoc nauczyciela. Od 15.30 pracę rozpoczyna internat.
Zajęcia realizowane są zgodnie z podstawą programową dla przedszkoli, dostosowane do możliwości dzieci niesłyszących (wykorzystujemy program autorski mgr Dagmary Kraus i mgr Doroty Pustuł „Kształtowanie sprawności komunikacyjnej dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym” oraz program „Dziecięca matematyka” prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej dostosowany do potrzeb dzieci niesłyszących przez mgr Małgorzatę Kupisiewicz)
Dzieci z implantami są objęte indywidualną opieką logopedyczną a podczas zajęć prowadzący zawsze mówi wyraźnie, powtarza zdanie kilka razy powoli, tak by dziecko mogło osłuchiwać się z nowym słownictwem.
Poza określonym ustawowo czasem na zajęcia dydaktyczne, pobyt na powietrzu i swobodną zabawę odbywają się następujące zajęcia:
•    codzienne ćwiczenia psychostymulacyjne, poprawiające relacje między dziećmi, uczące współpracy, usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową i koncentrację. Stosujemy metody: kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, metoda M. CH Knill’ów, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
•    dwa razy w tygodniu logorytmika
•    raz w tygodniu dogoterapia, mająca na celu usprawnianie mowy i sfery poznawczej dziecka. Zajęcia prowadzone są dzięki współpracy Stowarzyszenia „Familia” działającego na terenie naszego Ośrodka i Fundacji Na Rzecz Psów Pracujących „Psi Ratownicy”
•    raz w tygodniu lekcje języka migowego
•    raz w tygodniu gimnastyka korekcyjna grupowa
•    indywidualne zajęcia logopedyczne
Współpracujemy z Zespołem Placówek Oświatowych Nr 2 (corocznie uczestniczymy w konkursach plastycznych i przeglądach piosenki ekologicznej), wspólnie z pobliskim  przedszkolem na Pilczycach okazjonalnie organizujemy wspólne zajęcia
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju mają w miesiącu 8 godzin dodatkowych zajęć, zarówno indywidualnych (z logopedą, z integracji sensorycznej, z gimnastyki korekcyjnej), jak i grupowych - z logorytmiki i baśnioterapii.

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA

        Szkoła podstawowa

Klasy I-III: Edukacja wczesnoszkolna

Okres ten to szczególny czas zdobywania nowych doświadczeń i samodzielności przez dzieci, dlatego traktowany jest przez nas z wielką troskliwością i zaangażowaniem.

Uczniowie pozostają pod opieką jednego nauczyciela i z nim uczą się

 • liczenia, czytania, pisania, rysowania,
 • odczytywania z ust, rozpoznawania dźwięków, migania,
 • zdobywania wiedzy o najbliższym otoczeniu.

Najważniejsze jest

 • dać dziecku możliwość szybkiego zaaklimatyzowania się wśród swoich rówieśników i nowych nauczycieli,
 • pomóc mu w zaadoptowaniu się do nowych sposobów kontaktu z otoczeniem i do obowiązków szkolnych,
 • aby każde dziecko mogło odnaleźć się w szkole i odnosić sukcesy,
 • aby czuło się bezpiecznie wśród przyjaznych ludzi i budowało wiarę w swoje umiejętności poprzez pokonywanie kolejnych progów edukacyjnych.

Staramy się pomóc dzieciom w ich trudnej pracy przez liczne zajęcia indywidualne, usprawnianie funkcji słabiej rozwiniętych. Prowadzimy wytężoną pracę nad sprawnością słuchową, rozwojem zdolności artykulacyjnych i językowych. Szczególnie wzmożoną jest w tym okresie terapia logopedyczna, którą objęte są wszystkie dzieci młodsze. Ogromne znaczenie dla rozwoju naszych dzieci mają zajęcia gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej i psychologicznej, logorytmiki prowadzone przez specjalistów tych dziedzin.

 

Klasy IV - VI

W klasach starszych nauczanie zostaje rozszerzone o lekcje w blokach przedmiotowych. Szczególną troską tego etapu nauczania jest rozwój zdolności komunikacyjnych dzieci, zgodnie z ustalonymi wcześniej ich możliwościami. Jest to czas wychodzenia dzieci poza najbliższe otoczenie i środowisko językowe. Dzieci mogą rozwijać swoje szczególne uzdolnienia w kołach zainteresowań, prowadzonych przez specjalistów w bogato wyposażonych pracowniach. Mała liczebność klas jest podstawą zindywidualizowanego procesu nauczania. Daje to możliwość dogłębnego poznania dziecka, jego możliwości, potrzeb i objęcie go wielokierunkowym oddziaływaniom. W nauczaniu stosuje się metodę totalnej komunikacji. To porozumiewanie się za pomocą wszystkich dostępnych środków: mowy ustnej, języka migowego, daktylografii, fonogestów, odczytywania mowy z ust, pisania, czytania, wykorzystywania resztek słuchu. Szkoła jest dla dzieci drugim domem, więc czas spędzony tutaj jest nie tylko czasem nauki, ale i zabawy. Teren całego Ośrodka daje wiele możliwości prowadzenia ciekawych zajęć i zabaw poza klasą. W ciągu roku, wspólnie obchodzimy uroczystości urodzinowe dzieci. Poznawanie świata to również doświadczanie i uczestniczenie w wielu wydarzeniach mających miejsce na terenie Ośrodka i poza nim. Nasz szkolny „bus" pozwala nam bezpiecznie i szybko być tam, gdzie dzieją się ciekawe i nowe dla nas wydarzenia. Zwiedzamy wystawy, muzea, ciekawe miejsca pracy innych ludzi. Odwiedzamy naszych podopiecznych, w ramach zajęć poznawczych i integrujących, w ich domach, razem z innymi dziećmi. Jeździmy na wycieczki poznając nowe miasta i ich ciekawe okolice.

 

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

GIMNAZJUM

       Gimnazjum

Gimnazjum

Na wszystkich poziomach edukacji realizujemy podstawę programową obowiązującą we wszystkich szkołach. Na każdym jednak przedmiocie staramy się, by uczniowie zdobyli odpowiednie słownictwo potrzebne do opanowania nowych pojęć i wiedzy. Obowiązuje u nas komunikacja totalna

 • słuchowa
 • migowa
 • ustna wspomagana fonogestami

Gabinety przedmiotowe wyposażone są w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny (komputery, mikroskopy, mapy, plansze, encyklopedie, słowniki) Kadra nauczycielska to-specjalistyczna kadra surdopedagogów, którzy stosują między innymi takie metody nauczania:

Metody przekazywania wiadomości:

 • oparte na obserwacji - pokaz
 • oparte na słowie: opis, praca z książką
 • oparte na działaniu: zajęcia praktyczne, laboratoryjne - częste wycieczki, lekcje muzealne, projekty edukacyjne

Metody gier dydaktycznych, gier stymulacyjnych

 • metodę sytuacyjną
 • metodę inscenizacji

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie     zapisy do szkoły 

SZKOŁA PRZYGOTOWUJĄCA DO PRACY

       Opis - w przygotowaniu

       

BRANŻOWA/ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

W chwili obecnej prowadzimy kształcenie w czterech kierunkach zawodowych: kucharz, stolarz, fryzjer, krawiec, 
oraz zapewniamy możliwość kształcenia się w klasach wielozawodowych
- do tej pory kształciliśmy witrażystów, kucharzy małej gastronomii, restauratorów mebli antycznych, poligrafów oraz mechaników samochodowych. 

Informacje na temat kształcenia na kierunkach zawodowych znajdą Państwo p kliknięciu w poniższy link: 

Czytaj więcej: Zasadnicza Szkoła Zawodowa

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

     

Liceum Ogólnokształcące

 

          Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży na podbudowie gimnazjum lub ZSZ                

Do liceum przyjmujemy absolwentów gimnazjum oraz absolwentów ZSZ.
Warunkiem zapisu jest wiek ucznia: musi on ukończyć liceum najpóźniej w roku, w którym kończy 24 rok życia.

Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach policealnych,
np. w naszym Ośrodku (zobacz zakładkę: Szkoła Policealna - kierunki)
lub w szkołach wyższych każdego typu.
Sukcesy absolwentów naszych liceów można zobaczyć na stronie    ABSOLWENCI    lub   UTALENTOWANI    

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ZSZ
 • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
 • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
 • dokumentacja medyczna
 • 2 zdjęcia

  Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

 

 

TECHNIKUM - nowe 3 kierunki

 

TECHNIKUM - dla absolwentów gimnazjów lub szkół zawodowych.
Wdrażamy trzy nowe kierunki.

 • technik przemysłu mody
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik cyfrowych procesów graficznych

 

Czytaj więcej: Technikum

SZKOŁA POLICEALNA

     

       Na poziomie policealnym kształcimy obecnie w dwóch kierunkach: florysta oraz technik informatyk.
       Bogato wyposażone pracownie, pełne oprogramowanie dla informatyków
       i pełny program florystów obejmujący permanentną pracę z żywymi kwiatami sprawiają, 
       że wyposażamy uczniów nie tylko w rzetelne umiejętności zawodowe i stawiamy na kreatywność,
       ale również umożliwiamy zdawanie Państwowych Egzaminów Certyfikacyjnych (ważnych w całej Unii Europejskiej).
       Efekty kształcenia w naszych szkołach policealnych można również zmierzyć zdawalnością tych egzaminów, 
       która kształtuje się średnio na poziomie 60 - 90 % na każdym egzaminie. 
       Więcej informacji znajdą Państwo klikając w poniższy link: 

Czytaj więcej: Szkoła PolicealnaOśrodek Egzaminacyjny

      Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym
       Nasz Ośrodek decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do organizowania
       etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach:


    Krawiec 743(01)
    Stolarz 742(01)
    Introligator 734(02)

    Absolwenci naszej Szkoły Zawodowej (wszystkich) kierunków mają więc możliwość
    uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
    w warunkach, które doskonale znają i w obecności tłumacza języka migowego, jeśli to jest taka potrzeba.

 

     Zawodowy egzamin praktyczny zdaje zwykle około 90% absolwentów ZSZ.
      Teoretyczny egzamin państwowy zdawany jest elektronicznie również pod okiem naszych operatorów egzaminacyjnych.

{/tab}

INTERNAT

      Internat

W internacie mieszkają wychowankowie, którzy nie mogą codziennie dojeżdżać do szkoły. W grupach wychowawczych jest 6-8 dzieci. Każda grupa ma do swojej dyspozycji świetlice i sypialnie.

Pod okiem doświadczonych surdopedagogów prowadzona jest praca wychowawczo – profilaktyczna, rewalidacyjna i dydaktyczna, również w różnych kołach zainteresowań.

Codzienny pobyt w internacie to wytężona praca nad kształtowaniem osobowości i kompetencji komunikacyjnych naszych wychowanków, ale przede wszystkim to przebywanie w atmosferze ciepła i serdeczności. Surdopedagodzy pracujący w internacie otaczają wszystkich wychowanków życzliwą opieką wychowawczą i rewalidacyjną, starając się kompensować ubytki słuchu i wpływać na wszechstronny rozwój podopiecznych.

W rozkładzie dnia uwzględnia się czas na odpoczynek, naukę własną, czynności porządkowe oraz różnego rodzaju zajęcia dydaktyczno – rewalidacyjne, kulturalne, oświatowe, edukację ekologiczną, zajęcia sportowe, artystyczno – techniczne, porządkowo – gospodarcze, edukację prozdrowotna oraz wychowanie komunikacyjne.

Różnorodność zajęć oferowanych w czasie pobytu dzieci i młodzieży w internacjie można obejrzeć w zakładce zajęcia pozalekcyjne

O ludziach sprawujacych opiekę i wychowanie nad dziećmi i młodzieża w internacie można dowiedzieć się więcej w zakładce grono pedagogiczne.

 Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół i/lub internatu można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

 

świetlice
sypialnie
sanitariaty
rekreacja

  

 

Nauczanie indywidualne

       Nauczanie Indywidualne

W naszym Ośrodku prowadzi się również nauczanie indywidualne.
Ten tryb nauczania przeznaczony jest dla uczniów wobec których orzeczono taka potrzebę,
zgodnie z warunkami, w jakich powinno przebiegać optymalne nauczanie danego ucznia.
Uczniowie ci mają w szkole  8 do 10  godzin zajęć  indywidualnych tygodniowo z wybranych przedmiotów wiodacych
i oprócz tego
 uczęszczają z klasą na inne zajęcia,
np. na zajęcia plastyczne, wychowania fizycznego, technikę oraz informatykę.
Dzięki temu uspołeczniają się i budują więzi koleżeńskie.
Kształtuje się też w ten sposób zachowanie tolerancyjne wśród  uczniów.
Uczestnictwo w tym trybie nauczania nie zmienia dostępności uczniów do pozostałych form nauki czy rewalidacji
takich jak zajęcia logopedyczne, muzyczne, sportowe, korekcyjne czy koła zainteresowań. 

Każdy uczeń ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET),
opracowany wspólnie przez nauczycieli, specjalistów oraz rodziców - 

program nauczania w zakresie zajęć indywidualnych jest modyfikowany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb danego ucznia. 

O przyznaniu uczniowi indywidualnego trybu nauczania decyduje orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej - 
na jego podstawie decyzja Dyrektora przygotowywany jest indywidualny plan zajęć lekcyjnych. 

Zajęcia pozalekcyjne

     Zajecia pozalekcyjne

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - KOŁA ZAINTERESOWAŃ - ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ - ZESPOŁY TEMATYCZNE

 

  szkoła podstawowa    -    gimnazjum    -    ponadgimnazjalne   -   internatowe   -   dla wszystkich   

 

 zajęcia historyczne                                   

 mgr Anna Jreji                                

           

 zespół redakcyjny                                    

 gazetki szkolnej „Migawki

mgr Magdalena Kondratowicz      

 zajęcia z języka angielskiego                 

mgr Elżbieta Selwa                       

 zespół dziennikarski                                 

 obsługa fanpage i stron www
 foto- i wideoreportaże

                  dr Justyna Kowal                                  

 koło matematyczne                                 

mgr Barbara Pochroń                    

mgr Joanna Surowiecka                 

mgr Małgorzata Guzenda               

 koło filmu krótkiego i animacji filmowej 

mgr Iwona Ziołkowska                

mgr Anna Poks                          

mgr Urszula Olszowa                  

        

 koło ekologiczne                                    

             

 zajęcia internetowe                               

mgr Wojciech Dobrowolski          

                  

 zespół teatralny                                    

mgr Aleksandra Oleksyk                 

mgr Magdalena Żmuda                   

 koło plastyczne                                     

mgr Małgorzata Lesiak               

mgr Anna Poks                         

 warsztaty twórczości muzycznej         

mgr Anna Szymik                          

 koło techniczne                                    

 mgr Izabela Bieniawska             

 

 zajęcia kulinarne "Kuchnie Świata"            

 mgr Małgorzata Grzeszczuk             

mgr Urszula Olszowa                      

 zajęcia psychoedukacyjne                 

mgr Katarzyna Krupińska          

dr Piotr Schick                         

i in.                                        

           

 

kino internatowe - klub kinomaniaka       

projekcje filmów z napisami lub z tłumaczeniem, dyskusje

mgr Krzysztof Sobucki            

 

SPORTOWE

 

 Taneczne                                                

mgr Ewa Skinderowicz         

 Aikido                                                    

mgr inż. Piotr Kondratowicz       

 Aerobik                                                   

mgr Ewa Skinderowicz         

 Koszykówka                                        

mgr Radosław Karsznia             

 Pływanie                                                  

               

 Siatkówka                                               

mgr Andrzej Senus                   

 Zajęcia aktywizujące sportowo           

siatkówka, badminton, tenis stołowy, inne dyscypliny w zależności od upodobań

mgr Andrzej Senus             

 Piłka nożna i halowa piłka nożna                

mgr Krzysztof Sobucki              

dr Michał Gułowski                    

mgr Wojciech Dobrowolski         

            

 Sporty sezonowe                                 

nordic walking, narciarstwo, rowery

nauczyciele W-F               

 Bilard                                                         

mgr Mirosław Boguszewski         

mgr Krzysztof Sobucki              

mgr Wiesław Kowalczyk                

                                        

 Gry zespołowe                                           

siatkówka, koszykówka

mgr Juliusz Kur                  

 Tenis stołowy                                             

tudzież: cymbergaj, piłkarzyki

mgr Wojciech Dobrowolski         

dr Michał Gułowski                     

           

 Siłownia                                              

(w przygotowaniu)

 

 

 

ponadto:

            Program stały pracy internatu        

 • wycieczki (zwiedzanie Wrocławia, Dolnego Ślaska)

 • wyjścia do kin, muzeów, na wystawy i imprezy okolicznościowe w ramach programu kulturalnego Wrocławia

 • udział w meczach piłki nożnej (na stadionie) i meczach koszykówki (w Hali Orbita)

 • internatowe turnieje wiedzowe i promujace aktywność umysłowa, m.in. konkursy słowa, konkurs "Madra sowa", turnieje gier i zabaw logicznych w różnych grupach wiekowych

 • imprezy i konkursy zwiazane z rokiem kalendarzowym, świętami tradycyjnymi - organizowane przez samorzad Ośrodka 

 

 

 

 

 


Zapisy do szkół

      

Informacje związane z zapisami i rekrutacją do szkół 
znajdą Państwo klikając na poniższy link: 
 

Czytaj więcej: Zapisy do szkół