Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu oraz z innymi niepełnosprawnościami
to pogram kompleksowych działań diagnostycznych, wychowawczych
i terapeutycznych,
które zmierzają do stworzenia dziecku optymalnych warunków rozwoju.

 

Czytaj więcej: Wczesne wspomaganie

 

PRZEDSZKOLE i program WWR

       Przedszkole

Przedszkole

W Ośrodku  prowadzone przedszkole, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat. 
Dziećmi zajmują się zmianowo dwie nauczycielki oraz pomoc nauczyciela.

Zajęcia odbywają się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Pracujemy na programach rożnych wydawnictw, np. „Plac Zabaw” czy „Tropiciele”,
które zostają dostosowane do możliwości dzieci z wadą słuchu.

Podczas zajęć nauczyciel dostosowuje komunikację do indywidualnych potrzeb dziecka.
Porozumiewając się z wychowankami miga, używa alfabetu palcowego, mówi oraz często dodatkowo wspiera przekaz obrazami.

Poza określonym ustawowo czasem na zajęcia dydaktyczne, pobyt na powietrzu i swobodną zabawę
odbywają się następujące zajęcia:

•    codzienne ćwiczenia psychostymulacyjne, poprawiające relacje między dziećmi, uczące współpracy, usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową i koncentrację.

Stosujemy metody:

 • kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona,
 • metoda M. CH Knill’ów,
 • metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Odbywają się także zajęcia rewalidacyjne, takie jak:

 • muzykoterapia,
 • język migowy,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • biblioterapia,
 • indywidualne zajęcia logopedyczne.

W ciągu całego roku szkolnego  organizowane są zajęcia edukacyjne w terenie,
np. zajęcia w Straży Pożarnej, w muzeach, w zoo
oraz wyjścia do teatru, do kina, do parku, na rynek  itp.

Dodatkowo wszystkie dzieci posiadające opinię o potrzebie  Wczesnego Wspomagania Rozwoju
objęte są taką pomocą.
Dzięki temu każde dziecko ma dodatkowe zajęcia logopedyczne, pedagogiczne i integracji sensorycznej.

W trakcie roku szkolnego przedszkole czynnie angażuje się w wiele apeli, akademii i imprez w Ośrodku.
Dzieci występują, np. podczas Święta Muzyki czy Dnia Babci i Dziadka.
Uczestniczą wraz z rodzicami w imprezach takich jak Święto Pluszowego Misia, Bal Karnawałowy, Święto Rodziny.
Dodatkowo poza Ośrodkiem grupa przedszkolna bierze udział w konkursach,
np. cykliczny konkurs o ptakach.
Przedszkole współpracuje także z innymi placówkami oświatowymi na terenie Wrocławia.

           

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

78749277_2708614089366001_4372565466569244672_n
20191119_113323
IMG_20190926_105055(1)
79429974_790805898010915_9112102898937888768_n
IMG_20191010_110557(1)
IMG_20190926_110644(1) (1)
78824446_448844065802106_4105526098278744064_n
IMG_20191104_095408(1)
IMG_20191010_110626
IMG_20191016_135121
IMG_20191017_100749(2)
79376255_513894249468495_7307388633642696704_n
74403650_2839366286094066_4764764326508625920_n
79847977_590841078331509_468695427231776768_n
IMG_20190910_130745
IMG_20191016_121711(2)
IMG_20190919_103953(1)
73220026_837076450041956_637718947428302848_n
IMG_20190910_130809
78400624_844660572618954_6380525285187518464_n

SZKOŁA PODSTAWOWA

        Szkoła podstawowa

Klasy I-IV: Edukacja wczesnoszkolna

Okres ten to szczególny czas zdobywania nowych doświadczeń i samodzielności przez dzieci, dlatego traktowany jest przez nas z wielką troskliwością i zaangażowaniem.

Uczniowie pozostają pod opieką jednego nauczyciela i z nim uczą się

 • liczenia, czytania, pisania, rysowania,
 • odczytywania z ust, rozpoznawania dźwięków, migania,
 • zdobywania wiedzy o najbliższym otoczeniu.

Najważniejsze jest

 • dać dziecku możliwość szybkiego zaaklimatyzowania się wśród swoich rówieśników i nowych nauczycieli,
 • pomóc mu w zaadoptowaniu się do nowych sposobów kontaktu z otoczeniem i do obowiązków szkolnych,
 • aby każde dziecko mogło odnaleźć się w szkole i odnosić sukcesy,
 • aby czuło się bezpiecznie wśród przyjaznych ludzi i budowało wiarę w swoje umiejętności poprzez pokonywanie kolejnych progów edukacyjnych.

Staramy się pomóc dzieciom w ich trudnej pracy przez liczne zajęcia indywidualne, usprawnianie funkcji słabiej rozwiniętych. Prowadzimy wytężoną pracę nad sprawnością słuchową, rozwojem zdolności artykulacyjnych i językowych. Szczególnie wzmożoną jest w tym okresie terapia logopedyczna, którą objęte są wszystkie dzieci młodsze. Ogromne znaczenie dla rozwoju naszych dzieci mają zajęcia gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej i psychologicznej, logorytmiki prowadzone przez specjalistów tych dziedzin.

 

rozpoczecie_roku_szkolnego_2013_2014 23
rozpoczecie_roku_szkolnego_2013_2014 17
m__KWP7524_1
m__KWP6567_1
rozpoczecie_roku_szkolnego_2013_2014 16
m_110527_1
rozpoczecie_roku_szkolnego_2013_2014 20
rozpoczecie_roku_szkolnego_2013_2014 22
rozpoczecie_roku_szkolnego_2013_2014 15
m__KWP6687_1
rozpoczecie_roku_szkolnego_2013_2014 24
m__KWP6586_1
rozpoczecie_roku_szkolnego_2013_2014 18
rozpoczecie_roku_szkolnego_2013_2014 19

Klasy V - VIII

W klasach starszych nauczanie zostaje rozszerzone o lekcje w blokach przedmiotowych. Szczególną troską tego etapu nauczania jest rozwój zdolności komunikacyjnych dzieci, zgodnie z ustalonymi wcześniej ich możliwościami. Jest to czas wychodzenia dzieci poza najbliższe otoczenie i środowisko językowe. Dzieci mogą rozwijać swoje szczególne uzdolnienia w kołach zainteresowań, prowadzonych przez specjalistów w bogato wyposażonych pracowniach. Mała liczebność klas jest podstawą zindywidualizowanego procesu nauczania. Daje to możliwość dogłębnego poznania dziecka, jego możliwości, potrzeb i objęcie go wielokierunkowym oddziaływaniom. W nauczaniu stosuje się metodę totalnej komunikacji. To porozumiewanie się za pomocą wszystkich dostępnych środków: mowy ustnej, języka migowego, daktylografii, fonogestów, odczytywania mowy z ust, pisania, czytania, wykorzystywania resztek słuchu. Szkoła jest dla dzieci drugim domem, więc czas spędzony tutaj jest nie tylko czasem nauki, ale i zabawy. Teren całego Ośrodka daje wiele możliwości prowadzenia ciekawych zajęć i zabaw poza klasą. W ciągu roku, wspólnie obchodzimy uroczystości urodzinowe dzieci. Poznawanie świata to również doświadczanie i uczestniczenie w wielu wydarzeniach mających miejsce na terenie Ośrodka i poza nim. Nasz szkolny „bus" pozwala nam bezpiecznie i szybko być tam, gdzie dzieją się ciekawe i nowe dla nas wydarzenia. Zwiedzamy wystawy, muzea, ciekawe miejsca pracy innych ludzi. Odwiedzamy naszych podopiecznych, w ramach zajęć poznawczych i integrujących, w ich domach, razem z innymi dziećmi. Jeździmy na wycieczki poznając nowe miasta i ich ciekawe okolice.

 

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

SZKOŁA PRZYSPOSAB. DO PRACY

   Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową (gimnazjum)
i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

Okres nauki trwa 3 lata.
Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły,
z uwzględnieniem  specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

 

Głównym celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości.
Jesteśmy zdecydowanie nastawieni na kształtowanie kompetencji społecznych, zawodowych i komunikacyjnych,
które jako istotne priorytety w edukacyjne, pomogą w przyszłości naszym podopiecznym
na możliwie samodzielne i niezależne funkcjonowanie.

 

W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się następujące zajęcia edukacyjne:

 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne -  uczniowie doskonalą zdobyte już wiadomości i umiejętności w zakresie pisania, czytania, liczenia.
Ponadto przygotowują się do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu, uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym,
uczą się dbania o swój wygląd, zdrowie, korzystania z pomocy społecznej różnych instytucji.

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się -  uczniowie rozwijają umiejętności porozumiewania się z bliskimi i dalszym otoczeniem

 

Zajęcia kształtujące kreatywność – to rozwijanie zainteresowań i zdolności w sferze artystycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej

 

Przysposobienie do pracy - to bardzo duża liczba godzin zajęć lekcyjnych, gdzie uczniowie w ramach aktywności przez pracę,
zdobywają praktyczne umiejętności, które pomogą im w funkcjonowaniu w dorosłym życiu.
Poznanie różnorodnych czynności zawodowych, posługiwanie się narzędziami potrzebnymi do ich wykonywania dokonuje się w ramach praktycznych zajęć z zakresu:

 

  • wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych
  • pracowni gospodarstwa domowego
  • ogrodnictwa
  • elementów stolarstwa
  • prac biurowych
  • elementów szycia

 

Uczniowie mają również zapewnione zajęcia wychowania fizycznego umożliwiające usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych,
pozwalające kształtować ich sylwetkę i nawyki ruchowe oraz uczące sportowej rywalizacji.

 

Uczniowie mogą również uczestniczyć w zajęciach z religii lub etyki.

 

 

wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych

IMG_20170316_112035
IMG_20170316_112047
IMG_20170316_151714
IMG_20170316_112039
IMG_20170316_151721

pracownia gospodarstwa domowego

IMG_20170428_093522 - Kopia
IMG_20170428_092150
IMG_20170512_111257
IMG_20170428_091133

elementy stolarstwa

IMG_20170323_143359
SL372616
SL372638
SL372621

 

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
 • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
 • dokumentacja medyczna
 • 2 zdjęcia
 • podanie o przyjęcie do internatu (dla osób zamiejscowych)

SZKOŁA BRANŻOWA

 

W chwili obecnej prowadzimy kształcenie  na kilku kierunkach zawodowych: kucharz, stolarz, fryzjer, krawiec, 
oraz zapewniamy możliwość kształcenia się w klasach wielozawodowych
- do tej pory kształciliśmy witrażystów, kucharzy małej gastronomii, restauratorów mebli antycznych, poligrafów oraz mechaników samochodowych. 

Informacje na temat kształcenia na kierunkach zawodowych znajdą Państwo p kliknięciu w poniższy link:  

Czytaj więcej: Szkoła Branżowa

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Liceum Ogólnokształcące

 

          Liceum Ogólnokształcące                

Do liceum przyjmujemy absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum lub absolwentów ZSZ.
Warunkiem zapisu jest wiek ucznia: musi on ukończyć liceum najpóźniej w roku, w którym kończy 24 rok życia.

Zgodnie z najnowszą reformą edukacji nauka w liceum trwa:
- dla absolwentów szkoły podstawowej: 4 lata, 
- dla absolwentów gimnazjów: 3 lata. 

Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach policealnych,
np. w naszym Ośrodku (zobacz zakładkę: Szkoła Policealna - kierunki)
lub w szkołach wyższych każdego typu.
Sukcesy absolwentów naszych liceów można zobaczyć na stronie    ABSOLWENCI    lub   UTALENTOWANI    

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ZSZ
 • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
 • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
 • dokumentacja medyczna
 • 2 zdjęcia

  Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

 

 

TECHNIKUM

 

TECHNIKUM - dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół zawodowych.
Prowadzimy następujące kierunki:

 • technik przemysłu mody
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik poligrafii i cyfrowych procesów graficznych
 • technik informatyk

 

Czytaj więcej: Technikum

SZKOŁA POLICEALNA

     

       Na poziomie policealnym kształcimy obecnie na kierunku florysta
       Bogato wyposażone pracownie i pełny program florystów obejmujący permanentną pracę z żywymi kwiatami sprawiają, 
       że wyposażamy uczniów nie tylko w rzetelne umiejętności zawodowe i stawiamy na kreatywność,
       ale również umożliwiamy zdawanie Państwowych Egzaminów Certyfikacyjnych (ważnych w całej Unii Europejskiej).
       Efekty kształcenia w naszych szkołach policealnych można również zmierzyć zdawalnością tych egzaminów, 
       która kształtuje się średnio na poziomie 60 - 90 % na każdym egzaminie. 
       Więcej informacji znajdą Państwo klikając w poniższy link: 

Czytaj więcej: Szkoła Policealna

INTERNAT

      Internat

W internacie mieszkają wychowankowie, którzy nie mogą codziennie dojeżdżać do szkoły. W grupach wychowawczych jest 6-8 dzieci. Każda grupa ma do swojej dyspozycji świetlice i sypialnie.

Pod okiem doświadczonych surdopedagogów prowadzona jest praca wychowawczo – profilaktyczna, rewalidacyjna i dydaktyczna, również w różnych kołach zainteresowań.

Codzienny pobyt w internacie to wytężona praca nad kształtowaniem osobowości i kompetencji komunikacyjnych naszych wychowanków, ale przede wszystkim to przebywanie w atmosferze ciepła i serdeczności. Surdopedagodzy pracujący w internacie otaczają wszystkich wychowanków życzliwą opieką wychowawczą i rewalidacyjną, starając się kompensować ubytki słuchu i wpływać na wszechstronny rozwój podopiecznych.

W rozkładzie dnia uwzględnia się czas na odpoczynek, naukę własną, czynności porządkowe oraz różnego rodzaju zajęcia dydaktyczno – rewalidacyjne, kulturalne, oświatowe, edukację ekologiczną, zajęcia sportowe, artystyczno – techniczne, porządkowo – gospodarcze, edukację prozdrowotna oraz wychowanie komunikacyjne.

Różnorodność zajęć oferowanych w czasie pobytu dzieci i młodzieży w internacjie można obejrzeć w zakładce zajęcia pozalekcyjne

O ludziach sprawujacych opiekę i wychowanie nad dziećmi i młodzieża w internacie można dowiedzieć się więcej w zakładce grono pedagogiczne.

 Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół i/lub internatu można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

 

świetlice
s28161854_10156131248738252_2050362862327416759_o
s28337246_10156131248573252_56342698460664707_o
s28238656_10156131246578252_4529671317417409514_o
s28335913_10156131248683252_1487199462067377455_o
s28234816_10156131248458252_8889234071406015660_o
s28336536_10156131246388252_2054779955106897861_o
s28071172_10156131248358252_5717625310315703688_o
s28164586_10156131246418252_2437440364600323201_o
s28165108_10156131246753252_1059146187873907491_o
s28164551_10156131246838252_6011556373214645756_o
s28235522_10156131246573252_266450110417720671_o
s28423054_10156131246718252_3932443779551816322_o
s28164807_10156131248728252_375232258939663564_o
sypialnie
b28238682_10156131246518252_5417903834823227122_o
b28234952_10156131248558252_3236272902689210093_o
b28337105_10156131246413252_3922265360511985776_o
b28164506_10156131248938252_9007229871952002714_o
b28162191_10156131248778252_5509276757992117151_o
sanitariaty
0008
t28058395_10156131246743252_1372823939308683827_n
_KWP8077_1a
rekreacja
s28055803_10156131248933252_4011571725295190058_n
s28059162_10156131248348252_7109876960573426622_n

  

_KWP7302_1a
m__KWP5144_1
_KWP6712_1a
m__KWP4517_1
_KWP2004_1a
m__KWP2736_1
m__DSF0576_1
m__KWP4508_1
_KWP6699_1a
m__KWP4189_1
_KWP7299_1a
_KWP7290_1a
_KWP8082_1a
_KWP7293_1a
m__KWP5232_1
_KWP7282_1a
_KWP8088_1a
m__KWP6549_1d
_KWP7232_1a
_KWP8138_1a
m__KWP4530_1
_KWP1999_1a
_KWP1993_1a
_KWP2016_1a
_KWP7280_1a
_KWP6705_1a
_KWP2009_1a
_KWP7249_1a
m__DSF0565_1
m__KWP2622
m__KWP5092_1

 

Nauczanie indywidualne

       Nauczanie Indywidualne

W naszym Ośrodku prowadzi się również nauczanie indywidualne.
Ten tryb nauczania przeznaczony jest dla uczniów wobec których orzeczono taka potrzebę,
zgodnie z warunkami, w jakich powinno przebiegać optymalne nauczanie danego ucznia.
Uczniowie ci mają w szkole  8 do 10  godzin zajęć  indywidualnych tygodniowo z wybranych przedmiotów wiodacych
i oprócz tego
 uczęszczają z klasą na inne zajęcia,
np. na zajęcia plastyczne, wychowania fizycznego, technikę oraz informatykę.
Dzięki temu uspołeczniają się i budują więzi koleżeńskie.
Kształtuje się też w ten sposób zachowanie tolerancyjne wśród  uczniów.
Uczestnictwo w tym trybie nauczania nie zmienia dostępności uczniów do pozostałych form nauki czy rewalidacji
takich jak zajęcia logopedyczne, muzyczne, sportowe, korekcyjne czy koła zainteresowań. 

Każdy uczeń ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET),
opracowany wspólnie przez nauczycieli, specjalistów oraz rodziców - 

program nauczania w zakresie zajęć indywidualnych jest modyfikowany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb danego ucznia. 

O przyznaniu uczniowi indywidualnego trybu nauczania decyduje orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej - 
na jego podstawie decyzja Dyrektora przygotowywany jest indywidualny plan zajęć lekcyjnych. 

Zajęcia pozalekcyjne

     Zajecia pozalekcyjne

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - KOŁA ZAINTERESOWAŃ - ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ - ZESPOŁY TEMATYCZNE

 

  szkoła podstawowa    -    gimnazjum    -    ponadgimnazjalne   -   internatowe   -   dla wszystkich   

 

 zajęcia historyczne                                   

 mgr Anna Jreji                                

           

 zespół redakcyjny                                    

 gazetki szkolnej „Migawki

mgr Magdalena Kondratowicz      

 zajęcia z języka angielskiego                 

mgr Elżbieta Selwa                       

 zespół dziennikarski                                 

 obsługa fanpage i stron www
 foto- i wideoreportaże

                  dr Justyna Kowal                                  

 koło matematyczne                                 

mgr Barbara Pochroń                    

mgr Joanna Surowiecka                 

mgr Małgorzata Pelowska               

 koło filmu krótkiego i animacji filmowej 

mgr Iwona Ziołkowska                

mgr Anna Poks                          

mgr Urszula Olszowa                  

        

 koło ekologiczne                                    

             

 zajęcia internetowe                               

mgr Wojciech Dobrowolski          

                  

 zespół teatralny                                    

mgr Aleksandra Oleksyk                 

mgr Magdalena Żmuda                   

 koło plastyczne                                     

mgr Małgorzata Lesiak               

mgr Anna Poks                         

 warsztaty twórczości muzycznej         

                 mgr Anna Szymik  

                 mgr Agnieszka Miszewska            

 koło techniczne                                    

 mgr Izabela Bieniawska             

mgr Przemysław Sławik             

 zajęcia kulinarne "Kuchnie Świata"            

 mgr Małgorzata Grzeszczuk             

mgr Urszula Olszowa                      

 zajęcia psychoedukacyjne                 

mgr Katarzyna Krupińska          

dr Piotr Schick                         

i in.                                        

           

 

kino internatowe - klub kinomaniaka       

projekcje filmów z napisami lub z tłumaczeniem, dyskusje

mgr Krzysztof Sobucki            

 

SPORTOWE

 

 Taneczne                                                

mgr Ewa Skinderowicz         

 Aikido                                                    

mgr inż. Piotr Kondratowicz       

 Aerobik                                                   

mgr Ewa Skinderowicz         

 Koszykówka                                        

mgr Radosław Karsznia             

 Pływanie                                                  

               

 Siatkówka                                               

mgr Andrzej Senus                   

 Zajęcia aktywizujące sportowo           

siatkówka, badminton, tenis stołowy, inne dyscypliny w zależności od upodobań

mgr Andrzej Senus             

 Piłka nożna i halowa piłka nożna                                  mgr Krzysztof Sobucki              

       dr Michał Gułowski                    

 Sporty sezonowe                                 

nordic walking, narciarstwo, rowery

nauczyciele W-F               

 Bilard                                                         

mgr Mirosław Boguszewski         

mgr Krzysztof Sobucki              

mgr Wiesław Kowalczyk                

                                        

 Gry zespołowe                                           siatkówka, koszykówka

mgr Juliusz Kur                  

 Tenis stołowy                                             

tudzież: cymbergaj, piłkarzyki

                 mgr Rafał Tlak

mgr Krzysztof Sobucki                  

           

 Siłownia                                              

(w przygotowaniu)

 

 

 

ponadto:

            Program stały pracy internatu        

 • wycieczki (zwiedzanie Wrocławia, Dolnego Ślaska)

 • wyjścia do kin, muzeów, na wystawy i imprezy okolicznościowe w ramach programu kulturalnego Wrocławia

 • udział w meczach piłki nożnej (na stadionie) i meczach koszykówki (w Hali Orbita)

 • internatowe turnieje wiedzowe i promujace aktywność umysłowa, m.in. konkursy słowa, konkurs "Madra sowa", turnieje gier i zabaw logicznych w różnych grupach wiekowych

 • imprezy i konkursy zwiazane z rokiem kalendarzowym, świętami tradycyjnymi - organizowane przez samorzad Ośrodka 

 

 

 

 

 

Ośrodek Egzaminacyjny

      Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym
       Nasz Ośrodek decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do organizowania 
       etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach:


    Krawiec 743(01)
    Stolarz 742(01)
    Introligator 734(02)

    Absolwenci naszej Szkoły Branżowej (wszystkich kierunków) mają więc możliwość 
    uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
    w warunkach, które doskonale znają i w obecności tłumacza języka migowego, jeśli to jest taka potrzeba.

 

     Zawodowy egzamin praktyczny zdaje zwykle około 90% absolwentów ZSZ.
      Teoretyczny egzamin państwowy zdawany jest elektronicznie również pod okiem naszych operatorów egzaminacyjnych.

 

 

Zapisy do szkół

      

Informacje związane z zapisami i rekrutacją do szkół 
znajdą Państwo klikając na poniższy link:  

Czytaj więcej: Zapisy do szkół