KORONAWIRUS - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

*** aktualizowane ***                            WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ do 7.06.2020

 

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu skan uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Uchwała weszła w życie z dniem 25-03-2020 r.

Jednocześnie zgodnie z §  4b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 410, zmieniony Dz. U. z 2020 poz. 492):

Przepisy § 3a i § 4a stosuje się również do jednostek systemu oświaty:

1) których działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza została zawieszona na podstawie odrębnych przepisów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
2) do których dzieci i uczniowie nie uczęszczają na podstawie decyzji rodziców, o której mowa w § 2 ust. 3.

Poniżej treść tych przepisów:
§  3a. 
1.  W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2.  W przypadku gdy zadania jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, dyrektor tej jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala inny sposób realizowania tych zadań i informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§  4a. 
1.  W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników tych jednostek na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, o którym mowa w § 3a ust. 2, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

 

 

 

 13 marca 2020

Przekazujemy decyzję Dyrektora Ośrodka w sprawie zawieszenia zajęć w Ośrodku do 25 marca 2020.
Pełny tekst uchwały dotyczący wszystkich placówek specjalnych na Dolnym Śląsku - na stronach http://www.umwd.dolnyslask.pl

Dalsze informacje i ewentualne zmiany organizacyjne będą przekazywane na bieżąco online
za pośrednictwem fanpejdża na Facebook oraz na naszej stronie internetowej www.oswdn.wroclaw.pl

 

 

Zarządzenie Dyrektora Ośrodka dla wszystkich nauczycieli i wychowawców: