PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W przygotowaniu się do tego nowego roku szkolnego 2020/2021
przygotowane zostały PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA. 

Mają one na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa naszych uczniów w dobie pandemii.

Procedury te zostały przedstawione państwu w korespondencji mailowej
wysłanej przez wychowawców klas. 
To duży dokument. Mogą go państwo pobrać klikając poniższe linki:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - WORD                       PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - PDF

 

 

Podgląd PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA w Ośrodku

Skrót najważniejszych kwestii z PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA - film. 
Tekst poniżej

 

 

 

 Najważniejsze kwestie z tego dokumentu:

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OŚRODKU NA DWORSKIEJ WE WROCŁAWIU
 
1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.
W związku z zagrożeniem koronawirusem Dyrekcja Ośrodka przygotowała Zarządzenie:
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Ośrodku w związku z wystąpieniem COVID-19.
Mamy obowiązek podjąć starania, aby bezpiecznie rozpocząć naukę – ograniczyć możliwość zarażenia się i rozprzestrzeniania się wirusa. Poza tym musimy wcześniej przygotować się, gdyby zdarzyło się, że ktoś z nas zostanie zakażony. Wszystkie procedury/zasady będą dokładnie omówione z wychowawcami klas.
Pismo Dyrektora otrzymali również Rodzice od wychowawców klas.
Wszyscy musimy poznać te zasady i stosować się do nich.
 
CO BĘDZIEMY ROBIĆ, ABY ZARAŻENIE NIE WYSTĄPIŁO?
1. Na terenie całego Ośrodka mamy obowiązek ścisłego stosowania zasad higieny zapobiegających zarażeniu Covid-19, tj. częste mycie rąk, nie dotykanie ust, oczu, nosa oraz dezynfekcja dłoni oraz powierzchni mebli, przyrządów, urządzeń.
2. Dyrektor ma prawo wprowadzić dodatkowe obostrzenia i środki bezpieczeństwa (będą dodatkowe regulaminy i zmiany w organizacji pracy szkoły i internatu.
3. Musimy zachować dystans 1,5 metra od siebie
4. obowiązuje codzienny pomiar temperatury wykonywany przy wejściach do budynku szkoły i przedszkola
5. Do Ośrodka nie będą wpuszczone osoby z temperaturą powyżej 37,5 stopnia C.
6. Do Ośrodka nie będą wpuszczone osoby, które mają również inne objawy charakterystyczne dla zachorowania na Covid-19.
7. Jeżeli masz alergię (kichanie, kaszel, katar) - musisz posiadać zaświadczenie od lekarza.
8. kontakt z pracownikami obsługi i administracji będzie ograniczony
9. Jedna klasa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
10. W trakcie przerw obowiązkowo odbywa się wietrzenie sali.
11. podczas przerw uczniowie przebywają na korytarzu przylegającym do sali lekcyjnej.
12. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
13. Po zakończonym dniu ławki szkolne, krzesła, przybory itp. są dezynfekowane przez panie sprzątające.
14. W Ośrodku nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, jednak aby zminimalizować zagrożenie, można stosować zabezpieczenia (przyłbice albo maski).
15. Obowiązuje zakaz organizowania imprez, apeli, wydarzeń sportowych i innych tworzących duże skupiska ludzi. 16. Obowiązuje zakaz wyjść na zewnątrz: wycieczek, wyjść do kina, muzeum itp.
17. Szatnia jest nieczynna. Odzież wierzchnia pozostawiana zostanie w klasach w wyznaczonych do tego miejscach.
 
INTERNAT
1. Do internatu Ośrodka zostaną przyjęte wyłącznie osoby zdrowe po wykonaniu pomiaru temperatury.
2. Przed zakwaterowaniem rodzic, opiekun prawny bądź sam wychowanek jeśli jest pełnoletni musi przyjąć do wiadomości i podpisać : - zgodę na pomiar temperatury, - oświadczenie o braku kontaktu z osobami chorymi na covid- 19 bądź osobami przebywającymi na kwarantannie (każdorazowo po powrocie z domu ).
3. W czasie pobytu wychowanków w Internacie Ośrodka obowiązywać będą następujące zasady:
• Do internatu należy przywieźć jedynie rzeczy niezbędne do pobytu na dany okres.
• Wychowankowie mają bezwzględny obowiązek dbać o czystość i higienę osobistą.
• Systematycznie myć i odkażać ręce korzystając z dozowników ogólnodostępnych w budynkach internatu.
• Pomieszczenia internatu należy systematycznie wietrzyć kilka razy dziennie.
• pamiętać o utrzymywaniu dystansu w stosunku do kolegów jak i nauczycieli i wychowawców.
• W internacie obowiązuje zakaz odwiedzin- wchodzenia jakichkolwiek osób z zewnątrz.
• W internacie obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren ośrodka ,
• W internacie obowiązuje obowiązek zgłaszania złego samopoczucia, kaszlu lub innych objawów grypopodobnych.
• W przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby następuje natychmiastowa izolacja w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
 
PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECI Z PLACÓWKI.
1. Do budynków Ośrodka wpuszczany jest tylko uczeń. Obowiązuje zakaz wpuszczania osób postronnych.
2. Zaleca się, aby rodzic/opiekun prawny odprowadzał dziecko do drzwi wejściowych budynku szkolnego , skąd dziecko samodzielnie udaje się na zajęcia. W przypadku dzieci niesamodzielnych rodzic/opiekun odprowadza dziecko na zajęcia, jednak obowiązkowo zakłada na ten czas maskę ochronną. Na teren budynku może wejść tylko jeden rodzic/opiekun. Maska ochronna obowiązuje tylko rodzica/opiekuna, obowiązek ten nie dotyczy odprowadzanego ucznia.
3. W przypadku wejścia rodzica/opiekuna do któregokolwiek budynku Ośrodka, obowiązuje ponadto dezynfekcja rąk. Ponadto nakazuje się zachowywanie dystansu 1,5m w stosunku do innych osób.
 
ŻYWIENIE
1. Stołówka szkolna działa ze zmienioną organizacją.
2. Przed wejściem do stołówki obowiązuje dezynfekcja rąk.
3. Uczniowie przychodzą do stołówki WEDŁUG USTALONEGO GRAFIKU. Każda klasa siedzi przy wskazanych stolikach, bez możliwości mieszania się pomiędzy grupami . Nie wolno wchodzić do stołówki indywidualnie i poza grafikiem.
 
WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ
1. Ośrodek nie organizuje wyjść poza teren placówki.
2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie powinni korzystać z placu zabaw, terenów zielonych, boiska szkolnego również w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych.
 
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Ośrodku od dnia 01 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy Ośrodka oraz uczniowie, ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania. Uczniowie zostaną dokładnie przeszkoleni ze szczegółowych procedur postępowania w Ośrodku przez swoich nauczycieli.
 
Internat będzie otwarty od poniedziałku, od godz. 16 – obowiązują procedury przyjęcia (pomiar temperatury, dokumenty że uczniowie nie mają objawów choroby…..).