Umorzenia 2016

Na podstawie § 15 Uchwały nr LX/078/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób
uprawnionych do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Województwu Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym
dyrektor Ośrodka podaje do wiadomości informację o udzielonych ulgach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku:

Ilość wydanych rozstrzygnięć w 2015 roku – 5 przypadków

  1. Umorzeń należności na rzecz Województwa Dolnośląskiego – 5 na łączną kwotę 13941,30  złotych
  2. Odroczenia nie wystąpiły
  3. Rozłożenia na raty nie wystąpiły.