Wymagana dokumentacja:
  • podanie o przyjęcie do danej szkoły
  • świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły
  • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie nauki w szkolnictwie dla niesłyszących
  • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu ( na wniosek lokalnych władz oświatowych )
  • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
  • dokumentacja medyczna
  • zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania danego zawodu (dotyczy Zasadniczej Szkoły Zawodowej )
  • 2 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do internatu (dla osób zamiejscowych)