Sprawozdanie z postępu rzeczowego projektu "Tacy sami- edukacja włączająca"

Sprawozdanie z postępu rzeczowego projektu ,, Tacy sami- edukacja włączająca”- podsumowanie za rok szkolny 2017/2018

Projekt ,,Tacy sami – edukacja włączająca ” w swoich założeniach jak i w praktycznej realizacji
polega na skierowaniu indywidualnego wsparcia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Oferta zajęć dodatkowych zaproponowana w projekcie pozwoliła na zindywidualizowanie pracy 
oraz efektywne zdobywanie wiedzy i rozwój kompetencji kluczowych,
a także przygotowanie do samodzielności.
Wszystkie działania skierowane do uczniów niesłyszących jako specjalistyczna pomoc na różnych etapach nauki szkolnej 
były dostosowane do możliwości poznawczych wychowanków niepełnosprawnych.
Część zajęć skierowana była do wychowanków, którzy oprócz niepełnosprawności podstawowej
posiadają również dodatkowe obciążenia rozwojowe, społeczne i emocjonalne.
Część z tych wychowanków ze sprzężeniami posiada również dodatkową niepełnosprawność
jaką jest upośledzenie umysłowe różnego stopnia czy niepełnosprawności ruchowe.
Wychowankowie ci maja jeszcze większe trudności i ograniczenia w zdobywaniu wiedzy czy kwalifikacji zawodowych .
Wszystkie zaproponowane w projekcie wsparcia miały charakter pogłębionej rewalidacji oraz dawały możliwość dodatkowej kompensacji braków.

Pierwszym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu ,, Tacy sami – edukacja włączająca”- było wsparcie stypendialne dla uczniów.

W roku szkolnym 2017/2018 –wsparcie stypendialne skierowano do 20 wychowanków Ośrodka –
szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów
przyrodniczych , języków nowożytnych, matematyki , informatyki czy przedsiębiorczości.
Opracowano regulamin wsparcia stypendialnego
w którym precyzyjnie określono zasady oraz tryb przyznawania wsparcia.
Stypendium było formą wsparcia oraz formą motywacji do osiągania wysokich wyników w nauce oraz ciągłego doskonalenia.
Stypendium w kwocie 500 zł za miesiąc wypłacono w dwóch transzach pierwsza- w grudniu 2017 ,
druga w czerwcu 2018 roku w kwocie 2500 każda.
Nad rozwojem każdego stypendysty czuwał opiekun dydaktyczny, którym był wychowawca klasy.
Wychowawcy klas po każdym semestrze nauki składali sprawozdanie
zawierające informacje dotyczące osiągnięć edukacyjnych stypendysty
oraz sposobu przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze wsparcia.

Wnioski nauczycieli wychowawców zawarte w sprawozdaniach po zakończeniu nauki w roku szkolnym 2017/2018;

- średnia ocen uzyskanych na koniec roku szkolnym wyraźnie wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – w każdej klasie przynajmniej 2-3 uczniów ze średnią 4,0 i więcej.
- wyraźne starania o uzyskanie jak najwyższej oceny ze sprawowania,
- duża aktywność stypendystów ale nie tylko w zakresie udziału w różnych konkursach z przedmiotów promowanych największą ilością punktów w regulaminie stypendialnym jak i innych ,
- przeznaczanie wsparcia stypendialnego na zakup sprzętu elektronicznego ( laptopy, tablety) służące rozwojowi własnemu wychowanków oraz uczeniu się.

Drugą formą wsparcia zaproponowaną w projekcie były wyjazdowe interaktywne zajęcia edukacyjne.
W ramach realizacji tej formy  zorganizowano w roku szkolnym 2017/2018 trzy wyjazdy do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Uczestnictwo w nich to była wielka lekcja historii. Głównym celem realizowanym podczas tych wyjazdów było-
kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku do polskiego dziedzictwa narodowego.
Muzeum Powstania Warszawskiego jako nowoczesna placówka upamiętniająca wydarzenia ,
które zmieniły oblicze stolicy. Taka forma zajęć zaproponowana niesłyszącym wychowankom Ośrodka
ma dla nich istotną wartość – bowiem w nauczaniu niesłyszących metody poglądowe
to podstawa przy przekazywaniu treści. Stąd forma wycieczki pokazu , demonstracji ,wizualizacji to podstawa w surdopedagogice.
Z wyjazdowych interaktywnych zajęć w Muzeum Powstania Warszawskiego skorzystało w roku szkolnym 2017/2018 –
75 wychowanków z DSOSW nr.12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących.
Byli to wychowankowie ze szkół ponadpodstawowych- uczniowie z LO, Technikum żywienia oraz uczniowie ze starszych klas szkoły podstawowej ( VI, VII, ) oraz Gimnazjum.

Kolejną formą wsparcia zaproponowaną w projekcie ,, Tacy sami – edukacja włączająca ” – były zajęcia dla uczniów.

W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano w DSOSW nr.12  - 8 grup 3 osobowych i przeprowadzono zajęcia w Sali doświadczania świata.
Zajęcia te skierowane były do dzieci szczególnych dotkniętych dodatkowymi niepełno-sprawnościami lub deficytami rozwojowymi.
Indywidualne ćwiczenia na wysoko specjalistycznym sprzęcie w Sali doświadczania świata skierowane głównie na kształcenie zmysłów ,
umiejętności koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości oraz usprawnianiu analizy syntezy wzrokowej służyły kompensacji braków,
a także relaksowi po zajęciach szkolnych. Zajęcia te zostały wysoko ocenione zarówno przez uczestników jak i prowadzących.
Surdopedagodzy zgodnie stwierdzali, że wychowankowie są bardziej otwarci, pewniejsi siebie ,
potrafili dłużej skupiać uwagę na wymaganym elemencie, a jednocześnie byli bardziej radośni twórczy i zrelaksowani.
Taka Forma wsparcia sprzężonych niepełnosprawnych jest dla nich bezcenna.

W ramach tego zadania zorganizowano zajęcia dla wychowanków w pracowniach informatycznych.
Objęto nimi 16 wychowanków – były to 4-grupy- 4 osobowe. Każda grupa spędziła 10 godzin w pracowni informatycznej.
Nauczyciele informatycy po przeprowadzonej rekrutacji do grup w oparciu o zainteresowania  ,
opracowali programy dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.
Dwie grupy informatyczne pracowały nad nabywaniem i pogłębianiem umiejętności związanych z programowaniem ,
a kolejne dwie zapoznawały się z narzędziowym systemem operacyjnym typu BIOS, instalowali systemy operacyjne z rodziny Windows i Linux.
Po przeprowadzonych zajęciach prowadzący nauczyciele dokonali ewaluacji.
Uczestnicy zajęć ocenili je wysoko nazywając potrzebnymi , kształcącymi oraz bardzo ciekawymi.
Służyły one w ich ocenie nie tylko nauce i rozwijaniu umiejętności, ale także miłemu spędzaniu czasu po zajęciach szkolnych.

Kolejnymi zajęciami w ramach tej formy wsparcia były zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
w kierunku opanowania posługiwania się nowoczesnym sprzętem gospodarstwa domowego.
Udział w tych zajęciach w roku szkolnym 2017/2018 wzięło 50 wychowanków.
Było to 25-  2osobowych grup i każda miała 6 godz. zajęć w kuchni.
Głównym celem rewalidacyjno- wychowawczym tych zajęć było między innymi przygotowanie do pełnienia ról społecznych i życiowych.
Dodatkowymi celami rewalidacyjnymi realizowanymi przez nauczycieli- wychowawców
było doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz rozwój zakresu pojęć u niesłyszących .
Braki  językowe u niesłyszących wynikające z ich niepełnosprawności są olbrzymie ,
a nieznajomość języka polskiego stanowi istotną barierę w uczeniu nowych treści i podnoszeniu umiejętności kluczowych.
Podczas zajęć w kuchni w sytuacji niezwykle sprzyjającej tj. podczas praktycznego działania młodzież i dzieci uczyły się szybko i do tego w świetnej atmosferze .
Były to niezwykle popularne zajęcia dla wychowanków – chętnych do udziału było zdecydowanie więcej , niż możliwości ich zorganizowania.
Taka propozycja gdzie dzieci i młodzież uczyła się podczas praktycznej działalności,
a aktywność dodatkowo procentowała  możliwością skonsumowania przygotowanych dań, była pierwszą,
w związku z tym pewnie dlatego również, tak niezwykle atrakcyjną formą pracy.
Zajęcia z obsługi nowoczesnego sprzętu gospodarstwa domowego zostały również, bardzo wysoko ocenione przez surdopedagogów –
nazywano je efektywnymi, ciekawymi i pożytecznymi zarówno ze względu na realizację celów jak i poziom zainteresowania nimi.

Podsumowując pierwszy rok realizacji projektu ,,Tacy sami – edukacja włączająca ”
w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr.12 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących
to rok obfitujący w bogatą propozycję zajęć pozalekcyjnych dla wychowanków .
Łącznie w roku szkolnym 2017/2018 we wszystkich formach wsparcia zaproponowanych przez Projekt wzięło udział 100 wychowanków.
Z tej grupy tylko w jednej formie wsparcia wzięło udział 46 wychowanków, 33 w dwóch, 17 w trzech, 4 w czterech formach zaproponowanych przez projekt.
Pracę w projekcie podjęło 22 nauczycieli.

Udział wychowanków w projekcie ma zdecydowany wpływ na rozwój  ich kompetencji kluczowych jak również społecznych.

                                                                             Alina Brzezińska