Program stypendialny 2018-2019

  Lista rankingowa uczniów wytypowanych do programu stypendialnego w roku szkolnym 2018/2019

 W roku szkolnym 2017/2018 ruszyła realizacja projektu
„Tacy sami – edukacja włączająca” w naszym Ośrodku. 
W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 wytypowano kolejnych uczniów, 

którzy swoimi osiągnięciami pretendują do otrzymywania stypendium
w wysokości 500 zł miesięcznie (przez cały rok szkolny, tj. przez 10 miesięcy). 
Lista rankingowa zamieszczona jest poniżej. 
Na tym etapie kwalifikacji istnieje możliwość
złożenia odwołań od decyzji komisji stypendialnej (zgodnie z regulaminem). 

 INFORMACJA O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  na lata  2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie:
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

W ramach projektu  realizowana będzie pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia
oraz szkolenia, doradztwo i inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych
pod kątem kompetencji kluczowych uczniów, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia.

Zgodnie z wewnątrzszkolnymi regulaminami wyłanianych jest 20 najlepszych uczniów (oraz lista rezerwowa), 
którzy w danym roku szkolnym  będa otrzymywać stypendium
w wysokości 500 zł. miesięcznie przez cały czas trwania roku szkolnego 
(przez 10 miesięcy). 

Wyłonienie stypendystów na kolejny rok szkolny będzie wymagało kolejnych decyzji Komisji
w kolejnym roku szkolnym. 

Wszystkim laureatom tegorocznym serdecznie gratulujemy
i życzymy spektakularnych sukcesów. 
A ich kolegów zachęcamy do sięgania po jak najlepsze wyniki
i znalezienia się na liście stypendystów w latach kolejnych. 

 

Poniżej zamieszczono:
1. Listę rankingową kandydatów na stypendystów na rok szkolny 2018/2019
2. Regulamin programu stypendialnego w ramach projektu „Tacy sami – edukacja włączająca". 

Lista rankingowa uczniów do programu stypendialnego na rok szkolny 2018/2019:

 

 

 

 Regulamin programu stypendialnego „Tacy sami – edukacja włączająca" w Ośrodku

POBIERZ PDF