Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu to pogram kompleksowych działań diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych, które zmierzają do stworzenia dziecku optymalnych warunków rozwoju. W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania wchodzą:

 • psycholog
 • surdopedagodzy
 • surdologopedzi
 • rehabilitant ruchu
 • konsultacyjnie laryngologiczne

Cele i zadania w zakresie pomocy rodzinie

 • Indywidualne szkolenie rodziców – dostarczenie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka oraz wskazówek dotyczących sposobów ich zaspokajania.
 • Pomoc rodzicom w przejawianiu realistycznych oczekiwań w stosunku do swojego dziecka, zgodnych z etapem, na jakim znajduje się dziecko i biorących pod uwagę jego możliwości i ograniczenia.
 • Uczenie wybranych metod i technik pracy z dzieckiem poprzez demonstrowanie, modelowanie i aktywny udział rodziców.
 • Informowanie rodziców o bliższych i dalszych celach pracy edukacyjnej z dzieckiem.
 • Wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych i kryzysowych poprzez organizowanie Grup Wsparcia.
 • Stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka poprzez dostarczanie informacji, modelowanie umiejętności i stałe wzmacnianie poczucia kompetencji rodzicielskich.
 • Pomoc rodzicom w wyborze odpowiednich zabawek, sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych.
 • Pomoc w wyborze dalszej drogi edukacji dziecka (przedszkole, szkoła).

Cele i zadania w zakresie pomocy dziecku

 • Diagnoza wielospecjalistycznego zespołu.
 • Cykliczna ocena rozwoju.
 • Stymulacja bądź optymalizacja rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego małego dziecka.
 • Kontakty z rówieśnikami podczas spotkań integracyjnych.
 • Wychowanie słuchowe.

Formy pracy rewalidacyjnej:

 • Wizyty domowe specjalistów.
 • Systematyczne zajęcia dla dzieci na terenie placówki.
 • Szkolenia indywidualne i grupowe dla rodziców dzieci.
 • Warsztaty dla rodzin dzieci na terenie placówki.
 • Imprezy integracyjne.
 • Turnusy rehabilitacyjne.
 • Grupy wsparcia dla rodziców.
 • Współpraca z przedszkolami, przedszkolami specjalistycznymi i innymi placówkami, w których znajdują się dzieci objęte wczesną rewalidacją.

Organizacja pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Wadą Słuchu

 • Pierwszym krokiem w chwili zgłoszenia dziecka jest diagnoza wielospecjalistycznego zespołu przeprowadzona na terenie placówki. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz diagnozy układany jest Indywidualny Program Pracy Domowej (IPPD). Program jest tak zaplanowany, aby rodzice mogli go wpleść w codzienne, naturalne sytuacje (program ten jest systematyczne modyfikowany w zależności od potrzeb).
 • Miejscem przeprowadzania działań rewalidacyjnych jest dla dzieci najmłodszych (w miarę możliwości) dom rodzinny dziecka. Dla dzieci 2-6 letnich poszerza się możliwość rozmaitych oddziaływań na terenie placówki.

 

 • Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie, najrzadziej raz w miesiącu.
 • Czas trwania wizyty – około 2 godzin. Praca podczas wizyty przebiega dwutorowo:Raz w miesiącu odbywają się zajęcia grupowe dla dzieci (w trzech grupach wiekowych)
  • praca z dzieckiem (czas zajęć jest uzależniony od możliwości psychofizycznych dziecka i od jego wieku)
  • praca z rodzicami
 • Co trzy tygodnie odbywają się spotkania Zespołu. Na spotkaniach tych opracowuje się, omawia oraz weryfikuje programy oddziaływań terapeutyczno – rewalidacyjnych dla każdego dziecka.

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły